Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING DEMENTIE HULPMIDDELEN NL 

 

Artikel 1.       Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en een Wederpartij waarop Stichting Dementie Hulpmiddelen NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, voor de uitvoering waarvan door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en zijn bestuur alsmede de door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Stichting Dementie Hulpmiddelen NL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk, niet Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, om zich te vergewissen van te handelen overeenkomstig alle wet- en regelgeving met betrekking tot de aankoop, import, bezit en gebruik van enig product uit het assortiment van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gaat ervan uit dat u alvorens te bestellen een jurist raadpleegt. Telefoonbepalingen dienen door de wederpartij te worden geraadpleegd als alvorens enig product op het telefoonnet aan te sluiten of te gebruiken. Tevens dient de wederpartij afluisterwetgeving en zendwetgeving te raadplegen alvorens producten van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te bestellen of te gebruiken. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL garandeert niet dat alle producten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving van enig land of landen.


 Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stichting Dementie Hulpmiddelen NL anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting Dementie Hulpmiddelen NL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 Artikel 3        Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Stichting Dementie Hulpmiddelen NL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt door installatie in het productiemiddel. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Stichting Dementie Hulpmiddelen NL bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Dit geldt met name maar niet uitsluitend voor de door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL vermelde afmetingen, reikwijdten, gewichten en uitvoeringen. Vermelde reikwijdtes zijn sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en de kwaliteit van de gebruikte ontvanger. De genoemde tijdsduur van zendertjes etc. is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte batterij. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL adviseert wederpartij voor alle op batterij werkende apparaten om goede merken en de voorgeschreven types te gebruiken. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het inzetten van deugdelijke batterijen.

  

Artikel 4        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Stichting Dementie Hulpmiddelen NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, zal Stichting Dementie Hulpmiddelen NL in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stichting Dementie Hulpmiddelen NL extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stichting Dementie Hulpmiddelen NL anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stichting Dementie Hulpmiddelen NL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 9. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL heeft te allen tijde het recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel  5       Overmacht

 1. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting Dementie Hulpmiddelen NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Dementie Hulpmiddelen NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL of van derden daaronder begrepen. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Stichting Dementie Hulpmiddelen NL ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6        Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aangegeven. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Stichting Dementie Hulpmiddelen NL daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Stichting Dementie Hulpmiddelen NL bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

 artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode overeenkomstig de door de fabrikant gegeven fabrieksgarantieperiode na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stichting Dementie Hulpmiddelen NL geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stichting Dementie Hulpmiddelen NL in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Stichting Dementie Hulpmiddelen NL in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Stichting Dementie Hulpmiddelen NL de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te retourneren en de eigendom daarover aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL te verschaffen, tenzij Stichting Dementie Hulpmiddelen NL anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en de door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 


artikel 9         Aansprakelijkheid

 1. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Het installeren van de door Stichting Dementie Hulpmiddelen NL geleverde zaken sluit diefstal, misbruik vervreemding van een productiemiddel niet uit. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL kan daarvoor dan ook nimmer aansprakelijk worden gehouden.
 3. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schadeclaims van derden.

 

 artikel 10       Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

 artikel 11       Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Stichting Dementie Hulpmiddelen NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stichting Dementie Hulpmiddelen NL toerekenbaar is.
 2. Indien Stichting Dementie Hulpmiddelen NL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Stichting Dementie Hulpmiddelen NL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Stichting Dementie Hulpmiddelen NL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 Artikel 12      Intellectuele eigendom

 1. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Stichting Dementie Hulpmiddelen NL heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 artikel  13      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting Dementie Hulpmiddelen NL partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Stichting Dementie Hulpmiddelen NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Stichting Dementie Hulpmiddelen NL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Stichting Dementie Hulpmiddelen NL.
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Copyright 2012 Stichting Dementie Hulpmiddelen Nederland | - Privacy - Gebruiksvoorwaarden - Algemene voorwaarden - Admin
Bezoekadres: Newtonlaan 115, 3584 BH, Utrecht - Post adres: postbus 41, 6666ZG, Heteren