Gebruikersvoorwaarden

1. PRIVACYBELEID

Artikel 1.1

a. In het kader van de dienstverlening wordt  zorgvuldig omgegaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klant, zoals vereist in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1.2

a. Wie zich als klant inschrijft stemt toe in het verzamelen en vastleggen van de verstrekte gegevens. Deze mogen alleen ten behoeve van de dienstverlening worden benut. Zij worden buiten de gevallen waarin wettelijk wordt voorgeschreven toegang te verlenen, nooit aan derden verstrekt.

b. De gegevens worden in een beveiligd klantenbestand geplaatst.

Artikel 1.3

a. De klant heeft te allen tijde het recht de eigen klantgegevens in te zien, te doen verbeteren en aan te doen vullen alsmede te doen verwijderen als de gegevens voor de dienstverlening niet ter zake dienend zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

 

2. KLACHTENREGELING

Artikel 2

a. De Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en of een betrokken partner zet zich naar vermogen in voor een kwalitatief goede, tijdige en passende dienstverlening en zal zich evenzeer inzetten voor het oplossen van door klanten gemelde problemen en klachten.

b. Een klant die van oordeel is dat de dienstverlening jegens hem tekort geschoten is, richt zich telefonisch, schriftelijk of per e-mail met een melding of een klacht tot Klantencontact.

c. In de klachtenregeling aangepast lezen is de procedure rond meldingen en klachten opgenomen. Deze regeling is in bijlage 2 bij dit reglement gevoegd.

 

3. VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 3

a. De Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en/of een bij de dienstverlening betrokken partner kan geen enkele (financiële)  aansprakelijkheid aanvaarden voor  onjuist, beschadigd, niet of te laat leveren van materialen. Ook kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade aan de apparatuur van de klant ten  gevolge van het gebruik van de geleverde materialen; zulks geldt evenzeer voor het gebruik van de online diensten.

b. De Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en/of een betrokken partner aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op en via de website(s)beschikbare informatie, documenten of producten.

c. De Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en/of een betrokken partner geven geen enkele garantie of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor informatie, producten en diensten, fysiek of digitaal, waarnaar op de website(s) wordt doorverwezen. Te denken valt daarbij aan de betrouwbaarheid van de inhoud van de data en mogelijk te verkrijgen of reeds aanwezige adviezen en via derden te downloaden software alsmede de deugdelijkheid van aangeboden producten en diensten.

d. De Stichting Dementie Hulpmiddelen NL en/of de betrokken partner aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van virussen of ander schadelijk materiaal op de eigen sites of op die van derden, waarna op die sites wordt doorverwezen.

 

4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1

a. Door inschrijving voor de dienstverlening aangepast lezen verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene- en gebruikersvoorwaarden en akkoord te zijn met de bepalingen van dit Reglement algemene- en gebruikersvoorwaarden.

Artikel 4.2

a. De bepalingen van deze algemene- en gebruikersvoorwaarden zullen van tijd tot tijd worden aangevuld en waar nodig aangepast.

b. Op de website www.stichtingdementiehulpmiddelen.nl is steeds de nieuwste versie beschikbaar. Op verzoek van een klant wordt een exemplaar van de algemene- en gebruikersvoorwaarden in de gewenste aangepaste leesvorm verstrekt.

Artikel 13. 3

a. Klantencontact kan van dit reglement afwijken als toepassing in een individueel geval zou leiden tot een uitkomst die in strijd is met de beginselen van redelijkheid en billijkheid.

b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur  van de Stichting Dementie Hulpmiddelen NL

 

Aldus vastgesteld door het bestuur a.i. van de Stichting Dementie Hulpmiddelen NL dd. 23 mei 2013.

Copyright 2012 Stichting Dementie Hulpmiddelen Nederland | - Privacy - Gebruiksvoorwaarden - Algemene voorwaarden - Admin
Bezoekadres: Newtonlaan 115, 3584 BH, Utrecht - Post adres: postbus 41, 6666ZG, Heteren